6 Αυγούστου η νέα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτρας

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 6η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:

  • 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.) 
  • Έγκριση του από 29-07-2019 Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου των Δ/νσεων α) Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας β) Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας και γ) Διοικητικών Υπηρεσιών, διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση μαθητών των Μουσικών Σχολείων του Δήμου Πατρέων (Γυμνασίου & Λυκείου) για το Σχολικό Έτος 2019-2020 και την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • 1) Κήρυξη έκπτωτου, κατά την παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 του Αναδόχου «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κων/νου» του έργου: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στις Δ.Ε. Μεσσάτιδος-Παραλίας-Βραχνεΐκων 2017», 2) Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του, 3) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και πρόσκληση υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) 
  • Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) για την απόρριψη των οικονομικών φορέων και την επανάληψη της διεξαγωγής του διαγωνισμού «Βελτιώσεις – συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών Δήμου Πατρέων» με αλλαγή των όρων της διακήρυξης της μελέτης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές) 
  • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού, για την συντήρηση, τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
  • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του  Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού  για την υπηρεσία «Προμήθεια Αδρανών Υλικών Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 274.015,20 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 08/2019 μελέτη της Δ/νσης  Έργων Υποδομής (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντές)
  • Κατάρτιση όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες και εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραίτης – Αρμ. Δ/ντής α.α.)
  • Συγκρότηση επιτροπών (Γνωμοδοτικό Όργανο και Επιτροπή Ενστάσεων) για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Κτηνιατρικές υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής) 

The post 6 Αυγούστου η νέα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτρας appeared first on patrastimes.gr.

Πηγή: Οικονομία – patrastimes.gr