Δικαιοσύνη fast track και σαρωτικοί έλεγχοι σε δημόσια διοίκηση

Η σύσταση ειδικών τμημάτων για την ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων με αναπτυξιακό και επενδυτικό πρόσημο προβλέπονται σε νομοσχέδιο που παρουσίασε κατά τη διάρκεια του σημερινού υπουργικού συμβουλίου , ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.

Με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα στα δικαστήρια Αθήνας και Θεσσαλονίκης να συστήνουν ειδικά τμήματα για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ενέργεια και τα προσωπικά δεδομένα.

Επίσης, συστήνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης νέα αυτοτελής υπηρεσία για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τα δικαστήρια . Με τη νέα ρύθμιση δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στη διοίκηση της δικαιοσύνης να λαμβάνει τις αποφάσεις της σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων βάσει αντικειμενικών δεδομένων που αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που επικρατεί σε αυτά.

Tο νομοσχέδιο ε εκτός από τις διατάξεις για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης περιλαμβάνει και μία σειρά νέων διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου . Ειδικότερα : Στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου θεσπίζεται ένα ενιαίο κείμενο δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του πορίσματος της οικείας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής (το 2018) και την επεξεργασία αυτού από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου (το 2019). Στο κείμενο αυτό ενοποιούνται όλες οι δικονομικές ρυθμίσεις που είτε ενυπήρχαν αποσπασματικά στη νομοθεσία είτε εφαρμόζονταν κατ’ αναλογία από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Με τον τρόπο αυτόν, διαμορφώθηκε ένα κείμενο οικείο και φιλικό προς κάθε νομικό (δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους κ.λπ.), ανεξαρτήτως της εξοικείωσής τους με τις διαδικασίες στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Περιέχονται, επίσης και ορισμένες καινοτόμες διατάξεις, όσον αφορά τις δίκες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως η εισαγωγή του θεσμού του εισηγητή δικαστή της υπόθεσης, η παροχή των κατάλληλων μέσων ώστε ο πρόεδρος κάθε δικαστικού σχηματισμού να παρακολουθεί τη ροή των υποθέσεων και να εξασφαλίζει την ταχύτερη εκδίκασή τους, ο θεσμός της προσωρινής διαμόρφωσης κατάστασης, η καθιέρωση της λειτουργίας Τμήματος με επταμελή σύνθεση για την οριστική επίλυση ζητημάτων ερμηνείας, η εκδίκαση των αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας από συμβούλιο, η ειδική δικονομία για τις ασκούμενες από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο αιτήσεις καταλογισμού, ενώ, περαιτέρω, για πρώτη φορά ρυθμίζεται αναλυτικά η διαδικασία και οι λόγοι της αναίρεσης και εισάγεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο πλήρες σύστημα αποδεικτικής διαδικασίας.

Ελεγχοι σε δημόσια διοίκηση

Παράλληλα, στο δεύτερο τμήμα θεσπίζεται ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε αυτή τη λογική, κωδικοποιούνται ουσιαστικά οι ισχύουσες ρυθμίσεις, ώστε να μην προκύπτουν αντιφάσεις ή δυσχέρειες στην εφαρμογή τους.

Ταυτόχρονα, στο τρίτο τμήμα επέρχονται τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως αυτές προέκυψαν από σχετικές προτάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τις οποίες επιδιώκεται η οργανωτική μεταρρύθμιση του Δικαστηρίου με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του, καθώς αναμένεται η εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για τους δικαστές ώστε να μπορούν να ασκήσουν ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Περαιτέρω, ιδρύεται στο Δικαστήριο Τμήμα Ελέγχων επιφορτισμένο με τρεις νέες αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ήτοι τον εντοπισμό συστημικών διαχειριστικών παθογενειών και την ανάλυση των αιτίων τους, την εκτίμηση της αξιοπιστίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τη διενέργεια ελέγχων ύστερα από απόφαση της Βουλής. Τέλος, επικαιροποιούνται οι ρυθμίσεις για τους κατασταλτικούς ελέγχους και θωρακίζονται οι ελεγκτικές διαδικασίες.

Πηγή: Πολιτική – ΤΑ ΝΕΑ