Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων,δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών

Ηλεκτρονικά θα γίνονται σε λίγο διάστημα οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου δωρεών και γονικών παροχών, φόρου κληρονομιών, φόρου χρηματικών δωρεών, φόρου κερδών από τυχερά παίγνια όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Οι δηλώσεις, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους κατά νόμο υπόχρεους, όπως ισχύει σήμερα (δηλ. τους συμβαλλομένους στις μεταβιβάσεις και τις δωρεές, τον κληρονόμο στη δήλωση φόρου κληρονομίας κλπ).

Οι δηλώσεις συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από τον Συμβολαιογράφο, εφόσον για τη σχετική μεταβίβαση συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Στις περιπτώσεις όπου η δήλωση συμπληρώνεται από το Συμβολαιογράφο, οι φορολογούμενοι επιβεβαιώνουν την ορθότητα των στοιχείων της δήλωσης μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών και υποβάλλουν τη δήλωση.

Τα στοιχεία των δηλώσεων καταχωρούνται ηλεκτρονικά απευθείας στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ και δεν απαιτείται η καταχώρησή τους από τις ΔΟΥ κατά την κατάθεση της δήλωσης.

Ο φόρος θα υπολογίζεται κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, με βάση τα δεδομένα αυτής. Τα δικαιολογητικά που οδηγούν σε μείωση ή απαλλαγή φόρου θα αποστέλλονται στη ΔΟΥ σε μεταγενέστερο χρόνο από τον Συμβολαιογράφο (η προθεσμία θα καθοριστεί με απόφαση Διοικητή), προς επαλήθευση – έλεγχο.

Στόχοι της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η μείωση της γραφειοκρατίας και διευκόλυνση των φορολογουμένων και των ΔΟΥ, η ενίσχυση της εκούσιας φορολογικής συμμόρφωσης των πολιτών, η παροχή ασφάλειας δικαίου στους φορολογούμενους και η απλούστερη, αμεσότερη και αποδοτικότερη Φορολογική Διοίκηση

Η δήλωση θα συμπληρώνεται από τον Συμβολαιογράφο,που θα συντάξει το συμβολαιογραφικό έγγραφο,με τους προσωπικούς του κωδικούς(TAXISNET) Η Δήλωση θα είναι μία (1) ανά αγοραστή, ανεξάρτητα από το πλήθος των πωλητών Επίσης η δηλωση θα μπορεί να συμπληρώνεται από τον ίδιο τον υπόχρεο σε φόρο μόνο στις περιπτώσεις που δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο(άρση απαλλαγής,τροποποιητική δήλωση χωρίς τη σύνταξη συμβολαίου) Μετά την οριστικοποίηση του περιεχομένου της δήλωσης, η δήλωση υποβάλλεται από τους συμβαλλομένους.

Η εφαρμογή θα παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων(έκδοση πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου κατά περίπτωση) και δήλωσης με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία

-Για ενημέρωση της Φορολογικής Αρχής σχετικά με τη σύνταξη του συμβολαίου

-Για την αποστολή του συμβολαίου και των δικαιολογητικών εντός 15 εργασίμων ημερών από τη σύνταξη αυτού.

-Για την υποβολή της δήλωσης Ε9 (μεταβολή περιουσιακής κατάστασης) των συμβαλλομένων, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτούς (εντός του 2020)

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών θα επιβάλλεται πρόστιμο στο συμβολαιογράφο για κάθε παράβαση

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων ΦΜΑ το 4ο τρίμηνο 2019

Στο πρώτο στάδιο, υποβολή απλών δηλώσεων εντός ΑΠΑΑ (όχι διανομές, ανταλλαγές)

Ενδεικτικά: -Αγοραπωλησία ακινήτου -Πλειστηριασμός -Μεταβίβαση ακινήτου κατά τη λύση εταιρείας στα μέλη της -Πιλοτική εφαρμογή σε ορισμένες ΔΟΥ με μεγάλο όγκο δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου. Μέχρι το τέλος του 2019 επέκταση σε όλες τις ΔΟΥ- Εντός του 2020: -ενσωμάτωση τροποποιητικών δηλώσεων ΦΜΑ -δυνατότητα ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για υποβολή της δήλωσης Ε9 από τον Συμβολαιογράφο

Εντός του 2020, ενσωμάτωση στις Ηλεκτρονικές Εφαρμογές Φορολογίας Κεφαλαίου των δηλώσεων φόρου: -δωρεών, γονικών παροχών -κληρονομιών – κερδών από τυχερά παίγνια -δωρεών χρηματικών ποσών

The post Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων,δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών appeared first on patrastimes.gr.

Πηγή: Ελλάδα – patrastimes.gr